ua-101523866-2
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Ecologisch onderzoek

Fauna

 1. Giesen, Th.G. & R. Kwak, 1977. Broedvogelinventarisatie Zompe 1976. Nijmegen 87 pp.
  Volledige broedvogelinventarisatie volgens standaardmethode van ca. 75 ha broekbos, singels, moeras, bouwland en weiland. Beschrijving per soort. Tevens beschijving van de ontstaansgeschiedenis, de flora en de vegetatie van het gebied, de relatie vegetatiestructuur- broedvogelbevolking en een speciaal hoofdstuk over de trefkans van een dertigtal soorten, met opgave van het registratiepercentage over de inventarisatiemaanden en gedurende de vroege ochtend.
  Naar aanleiding van deze inventarisatie is de Zumpe aangewezen als broedvogelreservaat.
 2. Giesen, Th.G. & R. Kwak, 1978. Populierenbos in de Zumpe.
  De Populier, 15(3): 67-68.
  Vergelijking van populierenbos dat op voormalige weidegrond en op voormalige bosgrond is aangeplant voor wat betreft de ondergroei en de broedvogelbevolking.
 3. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1979. Libellen in de Zompe.
  Natura, 76(869): 222-225.
  Een inventarisatie van de libellen van het Beschermd Natuurreservaat. Er werden 12 soorten waargenomen en vlak na de publicatie nog de Weidebeekjuffer en de Viervlek.
 4. Giesen, Th.G., 1981. Een aquatisch oecologische karakterisering en waardering van het poldergebied Midden Delfland. Maasland.
  Een onderzoek naar de natuurwaarde van sloten voor wat betreft de waterfauna, watervegetatie en de watersamenstelling. De gegevens werden gebruikt bij de herinrichting van het poldergebied. Er werd ook onderzocht welke faktoren van invloed zijn op de samenstelling van flora en fauna.
  SBB-Zuid-Holland
 5. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1983. Een dagvlinderpopulatie in de Zumpe en op enkele andere plaatsen.
  Nieuwsbrief Dagvlinderprojekt, 6: I.1-I.9.
  Een onderzoek om verschil in biotoop aan te kunnen geven door middel van de dagvlindersamenstelling met behulp van een zogenaamde overlappingsindex. Er werden dagvlinderpopulaties onderzocht in de Zumpe, de Slangenburg, de Wrange en de Kemnader Allee.
 6. Giesen, Th.G., 1983. Ecological and morphological observations on  Hydrobius fuscipes and H. niger.
  Hydrobiological Bulletin, 17(2): 119-127.
  Beschrijving van vastgestelde morfologische verschillen tussen 2 soorten waterkevers en de verschillen in biotoopkeuze.
 7. Giesen, Th.G., 1984. Emigratie van Notonecta glauca  (Heteroptera, Nepomorpha).
  Entomologische Berichten (Amst.), 44(4): 64.
  Beschrijving van het massale vertrek, vermoedelijk ten gevolge van overbevolking, van het Bootsmannetje uit een vijver.
 8. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1984. Het landgoed Landfort bij Gendringen (Geld.), met notities over het dagvlinder bestand.
  De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, I. Giesen & Geurts 21 pp.
  De beschrijving van de waarde van de waterpartijen van het landgoed.
 9. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1984. Een inrichtings- en beheersadvies voor poldersloten in Midden-Delfland.
  Concrete beheersadviezen voor sloten om tot een hogere natuurwaarde te komen. De adviezen werden gebruikt bij de herinrichting van het poldergebied.
  G&G, Gaanderen.Landinrichtingsdienst, Utrecht.
 10. Giesen, Th.G., 1984. Insecten in en om het water. In: W. de Leeuw (Red.): Langs de waterkant, kursus natuurkennis: 14-29. KNNV, Winterswijk.
  In de kursus werd verteld hoe waterinsecten in en op het water leven en hoe ze zich aan de omstandigheden hebben aangepast.
 11. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Microvelia’s in de Oude IJsselstreek. De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, II.
  Nieuwsbrief EIS, Ned., 16: 3-10.
  De verspreiding van 2 soorten minuscule oppervlaktewantsen langs de Oude IJssel. Er werd vastgesteld dat de zeldzaamste van de twee soorten niet zo zeldzaam is als werd gedacht.
 12. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. A new locality for  Calopteryx splendens in the Netherlands. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, III.
  Notulae Odonatologicae, 2(5): 85.
  Na de jarenlange afname van het aantal Weidebeekjuffers in Nederland, werd na een waterkwaliteitsverbetering eindelijk weer een nieuwe vindplaats in de Bielheimerbeek bij Doetinchem vastgesteld.
 13. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Hydrobiologische karakterisering en waardering van de sloten in de Geertruida Agatha polder.
  Hydrobiologisch onderzoek (vegetatie, fauna, chemie) van de sloten in deze grasgors, met als aanleiding de mogelijke achteruitgang van de natuurwetenschappelijke waarde ten gevolge van 6-baksduwvaart. Het onderzoek maakte deel uit van een omvangrijker onderzoek waarbij ook de avifauna, landvegetatie en zoogdieren zijn betrokken. G&G, Gaanderen. Staatsbosbeheer, Zuid-Holland
 14. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Het vlieg- en baltsgedrag van Nemophora degeerella.
  Entomologische berichten, Amst., 45: 83-84.
  Tellingen van dit goudkleurige vlindertje wezen uit dat de dieren meestal tegen 10 uur in de ochtend, vooral bij vochtig weer, in grote zwermen actief waren.
 15. Giesen & Geurts, 1987. Een niet natuurlijke beek, gevoed door kwel en Stroombroek bij Doetinchem. De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, V.
  BioPro Bulletin, 2: 10-11.
  Langs het talud van een afrit van de A18 bij Doetinchem is een kwelbeek ontstaan die gevoed wordt door kwelwater uit het talud en door de plas Stroombroek.
 16. Th. G. Giesen & M.H.J. Geurts, 1987. De voorlopige verspreiding van Watertreders (Haliplidae) en Duikerwantsen (Corixidae) in de Oude IJsselstreek.
  De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, VII.
  BioPro Bulletin, 2: 14-16.
  In een groot aantal plassen, beken en sloten is gezocht naar deze waterinsecten. De inventarisatie is nog niet compleet.
 17. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1987. Achteruitgang en herstel van een populatie van Araschnia levana.
  Vlinders, 2(2): 12-14.
  In de Zumpe bij Doetinchem is een grote populatie landkaartjes aanwezig in een weilandje dat geheel omgeven is door bos. Door het graven van een plas in de weide, is de populatie sterk gereduceerd, terwijl na enige jaren de oorspronkelijke omvang van de populatie weer was hersteld.
 18. Geurts, M.H.J. & Giesen, Th.G., 1987. Een late waarneming van de libel Sympetrum striolatum.  Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, VI. 
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 1(1): 14.
  Nog op 10 november zijn parende en eierleggende vrouwtjes waargenomen. Een erg opmerkelijk fenomeen, vermoedelijk ten gevolge van het warme weer (16 °C).
 19. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988. De Weidebeekjuffer in de Oude IJsselstreek. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, X.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(3): 71-76.
  De Weidebeekjuffer breidt zijn territorium in snel tempo uit in de Oude IJsselstreek. Voor 1950 was slechts één vindtplaats van deze libel bekend in deze streek; nu zijn er 14 vindplaatsen vastgesteld, vooral tussen de grens en Doetinchem. Bij Landfort zijn honderden exemplaren waargenomen.
 20. Aukes, P. & Th.G. Giesen, 1988. Een fatale vergissing van een zwerm waterkevers, Helophorus aquaticus.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(4): 120.
  Waarneming van het landen van een zwerm waterkevers op een, door de zon verhitte zwarte plastic map, met fatale gevolgen. Verwisseling van de plastic map met een (tijdelijke) poel is het meest aannemelijk. Landbouwplastic zou bij warm weer dus mogelijk ook de dood van deze dieren kunnen veroorzaken.
 21. Vondel, B.J. van, 1988. Watertreders in de kleiputten bij Veldhunten. De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, IX.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(1): 10-13.
  De ondiepe kleiputten bij Veldhunten blijken rijk te zijn aan Watertreders. Nader onderzoek van deze kleiputten is gewenst.
 22. Vondel, B.J. van, 1988. Watertreders in de Achterhoek en de Liemers. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XI.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 3(2): 54-60.
  De verspreiding van de Watertreders vertoont, voor wat betreft de soortenrijkdom, duidelijk, optima langs de Oude IJssel, de IJssel en rondom Winterswijk. In totaal zijn 12 van de 20 voor Nederland bekende soorten gevonden.
 23. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1990. De inrichting en het onderhoud van een tuinvijver. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(1): 2-7.
  Voor de oecologisch verantwoorde inrichting van een tuinvijver blijken richtlijnen noodzakelijk omdat er drie typen water mogelijk zijn. Hierop moet de flora worden aangepast.
 24. Giesen, Th.G., 1990. Fossiele slakjes langs de Oude IJssel. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XIV.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(1): 29-31.
  In rivier- en plasafzettingen komen o.a. fossiele slakjes voor. Aan de hand van zo’n vondst langs de Oude IJssel kon de waterkwaliteit en de aard van de voormalige rivierarm worden ingeschat. In de Zumpe zijn dergelijke slakjes op 1,3 m diepte gevonden, met een ouderdom van ca. 6.000 jaar.
 25. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1991. Steenuiltjes in Gaanderen.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 116-117. Inventarisatie van Steenuilen in het dorp Gaanderen.
 26. Giesen, Th.G., 1991. Insekten in beken, welke milieufactoren zijn belangrijk voor deze diergroep?
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 124-125.
 27. Giesen, Th.G., 1991. Een nieuwe vindplaats van de waterkever Hydroporus morio.  Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XII.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 127.
  De vondst van deze zeer zeldzame waterkever in een poel bij het crossterrein in de Kruisbergse bossen.
 28. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1991. Faunistische inventarisatie en inrichtingsadvies voor het ruilverkavelingsgebied Beltrum-Eibergen.
  Ten behoeve van een R.A.K. zijn faunistisch waardevolle elementen in het gebied aangewezen. Het gebied blijkt o.a. van belang voor weidevogels.
  G&G, Gaanderen. NBLF-Gelderland.
 29. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1994. Het Landkaartje in ‘De Zumpe’ bij Doetinchem.
  Natuur en landschap in Achterhoek en Liemers, Jaarboek 1994: 114-124.
  In de tweede generatie van deze vlinder konden meerdere fasen worden aangetoond die van belang zijn bij het beheer van het biotoop.
 30. Giesen & Geurts, 1995. Herpetologische inventarisatie van enige vennen rondom Nunspeet, met beheersuggesties. G&G, Ulft. SBB, Brummen.
 31. Giesen & Geurts, 1997. Dagvlinderinventarisatie van het Aaltense Goor 1996 met beheeradvies. G&G, Ulft. SBB, Gelderland.
 32. Oonk, M.M.A. & Th.G. Giesen, 1998. Reproductietoets voor libellen in de Overasseltse en Hatertse vennen.
  Door in permanente plotjes de exuvia van libellen te zoeken werd onderzocht of in het verleden waargenomen libellen zich ook nu nog voortplanten. Er werd beheeradvies gegeven voor optimalisering van het biotoop. Per soort werden eisen voor oeverinrichting opgesteld. G&G, Ulft. SBB, Heesch.
 33. Arfman, G., 2007. Broedvogels van de Boswachterij Ruurlo in 2006. G&G, Ulft. SBB, Regio Oost, Deventer.
 34. Giesen & Geurts, 2008. Inventarisatie van adulte libellen, exuvia, sprinkhanen en krekels in Beekvliet, Heidenhoekse vloed en Groote beek.
  G&G, Ulft. SBB, Regio Oost.

Vegetatie

 1. Giesen, Th.G. & G. van der Velde, 1978. De verspreiding van Nympaea alba en N. candida in Nederland. Gorteria, 9(3): 61-66.
  Nieuwe vindplaatsen (7) met oecologische beschrijving na de ontdekking van N. candida in 1977 in Nederland.
 2. Giesen, Th.G., 1979. Palynologische onderzoek van een profiel bij Hummelo en een geologische verkenning van het verwilderde rivierensysteem in het Oude IJsseldal. Nijmegen 62 pp.
  Palynologische analyse van een veenprofiel in een, nog in het pleistoceen afgesloten, voormalige Rijn-arm. In het Oude IJsseldal zijn voormalige Rijn-beddingen in kaart gebracht.
 3. Velde, G. van der, Th.G. Giesen & L. van der Heyden, 1979. Structure, biomass and seasonal changes in biomass of Nymphoides peltata,
  a preliminary study. Aquatic Botany, 7: 279-300.
  Veranderingen van het biomassa-verloop per plantonderdeel over de seizoenen. Een onderzoek om aan te tonen dat Watergentiaan de winterperiode met alleen wortelstokken overleeft.
 4. Giesen, Th.G., 1982. Een onderzoek naar de relatie vegetatie en chemisch/ fysische waterkwaliteit.
  Een onderzoek naar het gebruik van kwaliteitsindices, om de vegetatiekwaliteit of de waterkwaliteit te voorspellen. Provincie Zuid-Holland, Den Haag.
 5. Giesen, Th.G. & G. van der Velde, 1983. Ultraviolet reflectance and absorption patterns in flowers af Nymphaea alba, N. candida and Nuphar lutea
  Aquatic botany, 16: 369-376.
  Er is verschil aangetoont tussen de U.V. patronen van bloemen van bovengenoemde soorten, die kunnen worden gebruikt bij de identificatie van de soorten. De witte bloemen van de waterlelies zijn in het U.V. licht in een vegetatie zwart.
 6. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1986. Vastlegging van de aquatische situatie in de Haak, 1986.
  In het reservaat de Haak bij Nieuwkoop werd in verband met verdroging gebiedsvreemd water ingelaten. Hierdoor nam de bufferende werking van het water toe, waardoor het aanwezige veen werd afgebroken. Daardoor kwamen zoveel voedingsstoffen vrij dat de waardevolle kranswiervegetatie door algen werd overwoekerd. De veranderingen zijn vegetatiekundig en chemisch aangetoond. G&G, Gaanderen. Natuur, Milieu en Faunabeheer, Den Haag
 7. Giesen, Th.G., 1990. Literatuurstudie naar de indeling van de bosklassen in Nederland ten behoeve van het projekt de Utrechtse Heuvelrug.
  G&G, Gaanderen. De Dorschkamp, Wageningen.
 8. Giesen, Th.G., 1990. Voormalige Slingearm in ere hersteld.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(2): 40-43.
  Voorbeeld van natuurontwikkeling/-herstel met particulier initiatief. 
 9. Goeij, A.A.M. de & Th.G. Giesen, 1992. Vegetatiekartering van de uiterwaarden van de IJssel, 1991. G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 10. M.J. Nooren, 1992. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Oostereng/Renkumse beekdal en Doorwerth, 1991. G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 11. Goeij, A.A.M. de & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Waarden bij Dreumel, Alem en St. Andries, 1992.
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 12. Nooren, M.J. & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Waarden bij Poederooijen en Nederhemert, 1992. 
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 13. Nooren, M.J. & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Waarden Loevestein en Hondswaard, 1992.
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 14. Nooren, M.J. & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Bandijk Winssen en Bandijk Beuningen. 
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 15. Goeij, A.A.M. de & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Rijnstrangen en Lobberdensche Waard, 1992.
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 16. Jansen, J., M.H. Meertens & Th.G. Giesen, 1994. Botanisch onderzoek beheers- en relatienotagebied Voorne-Putten, 1993.
  DBL publicatie 74 / G & G, Ulft.
  Herhaling van een vegetatiekartering uit 1984 en interpretatie van het gevoerde beheer. G & G, Ulft. Dienst Beheer Landbouwgronden, Utrecht.
 17. Meertens, M.H. & Th.G. Giesen, 1994. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Gorsselsche Heide, 1993.
  G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 18. Timmers, W.P.M., A.F. de Goede & Th.G. Giesen, 1994. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Oeverlanden, 1993.
  G&G, Ulft. SBB, Brummen/Driebergen.
 19. Goede, A.F. de, W.P.M. Timmers & Th.G. Giesen, 1994. Vegetatiekartering van het SBB reservaten Arkemheen en Oosterwolde, 1993.
  G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 20. Giesen, Th.G. & A. Ebregt, 1995. Vegetatiekartering van SBB reservaten in de Achterhoek, 1993. G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 21. Stortelder, A.H.F., E.Platje & Th.G. Giesen, 1995. Ecologisch beheer van beplantingen langs rijkswegen in Drenthe. IBN/DLO rapport 150.
  Een onderzoek dat is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ecologische waarde van de bestaande begroeiing en door middel van beheer de waarde in stand te houden en zo mogelijk te vergroten. IBN/DLO, Wageningen.
 22. Giesen & Geurts, 1995. Monitoring van vegetatie, grondwater en grondwaterstand in de Bunt.
  Na een hydrologische ingreep wordt onderzocht of deze het gewenste effect heeft op grondwateraanvoer en vegetatie.
  G&G, Ulft. Provincie Gelderland, Arnhem.
 23. Giesen & Geurts, 1995. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Hatertsebroek.  G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 24. Giesen & Geurts, 1995. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Middelsteegse Weiden.  G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 25. Giesen & Geurts, 1995. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Soelen. G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 26. Giesen & Geurts, 1995. Vegetatiekartering van het SBB reservaten Bergerbos en Vresselsbos. G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 27. Anoniem, 1995. Landschapsecologische kartering van het gebied rondom Winterswijk, 1995. Biologische Station Zwillbrock, BRD
 28. Giesen & Geurts, 1996. Monitoring van de vegetatie van plagplaatsen in de Achterhoek in 1995 (Vildersveen, Lievelderveld, Koolmansdijk, Willink’s Weust, Vossenveld). G&G, Ulft. SBB, Gelderland.
 29. Giesen & Geurts, 1997. Vegetatiekartering en inventarisatie van amfibieën en reptielen van het Gulbroek 1996.
 30. Giesen & Geurts, 1997. Verwerking van vegetatiegegevens uit Beekvliet tot kaarten. G&G, Ulft. SBB-Brummen.
 31. Giesen, Th.G., 1999. De vestiging van kranswieren in een vijver. Nieuwsbrief Kranswieren, 3(6): 12.
 32. Giesen, Th.G. & M.M.A. Oonk, 2000. Vegetatiekartering van De Zumpe 1998/1999. Met een speciaal hoofdstuk over mossen. G&G, Ulft. SBB, Arnhem
 33. Giesen & Geurts, 2001. Leeftijdsbepaling van de vegetatie op een gronddepot in Zijen.
  Door meningsverschil over de stortingsdatum van een vervuilde gronddepot, kon met de leeftijd van de zich gevestigde vegetatie daarover uitsluitsel worden gegeven. G&G, Ulft. Tauw, Assen.
 34. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Heerde 2002. Gulbroek, Ziebroek, Vorchterbroek, Nijoevers en Oenensche Broek. G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 35. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Nijbroek 2002. De Meijntjes en De Bokkerij.
  G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 36. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Twello 2002. G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 37. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Zwolse Bos en Speulderbos 2002.
  G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 38. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Epe 2002. Paalveen en Schaveren.
  G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 39. Giesen, Th.G. & K.W. van Dort, 2005. Effect natuurherstelmaatregel in het Lievelderveld. G&G, Ulft. SBB, Regio Oost.
 40. Dort, K.W. & Th.G. Giesen, 2005. Effecten van natuurherstelmaatregelen in het Lievelderveld. Stratiotes, 31(2005): 25-38.
 41. Giesen & Geurts, 2008. Onderzoek naar effecten van hydrologische veranderingen in de Zumpe. Vegetatie, humusprofiel en grondwaterkwaliteit.
  G&G, Ulft/Provincie Gelderland, Arnhem.
 42. Giesen, Th.G., 2017. Een eeuw plantengroei in de Zumpe. De Levende natuur, 118(2):47-53.
 43. Giesen, Th.G., 2017. Terugkeer van plantensoorten in de Zumpe. De Composiet 2017: 16-18.

Geologie

 1. Giesen, Th.G., 1979. Palynologische onderzoek van een profiel bij Hummelo en een geologische verkenning van het verwilderde rivierensysteem in het Oude IJsseldal. Nijmegen 62 pp.
  Palynologische analyse van een veenprofiel in een, nog in het pleistoceen afgesloten, voormalige Rijn-arm. In het Oude IJsseldal zijn voormalige Rijn-beddingen in kaart gebracht.
 2. Giesen, Th.G., 1980. De glogische geschiedenis van de Zumpe.
  Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, IV.
  Natura, 78(885): 62-67.
  Kronijck, 6(23): 8-12.
  De beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van dit belangrijke natuurreservaat vanaf de periode dat de Rijn de pleistocene, hoger gelegen delen niet meer kon bereiken. De Zumpe maakt deel uit van een verlaten Rijnbedding.
 3. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Het Kluunpand, een geologisch en biologisch reservaat. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, VIII.
  Jaarboek Achterhoek en Liemers, 9(1986): 116-125.
  Het langgerekte moerasachtige Staatsbosbeheerreservaat het Kluunpand bij Gendringen is een met veen dichtgegroeide verlaten (holocene) Rijnbedding. Het reservaat is van belang voor de geologische, historische en biologische kennis van de streek. In het veenpakket zijn fossiele stuifmeelkorrels aanwezig, die in ouderdom teruggaan tot vlak na de laatste ijstijd.

Diversen / Landschap

 1. Giesen, Th.G., 1984. De natuurwetenschappelijke waarde van de Zumpe, voor en na een grondwaterspiegeldaling. G&G, Gaanderen/SBB, Arnhem.
  Natuur en landschap in Achterhoek en Liemers, 1(1): 60-63.
  Een inschatting van het aantal dier en plantesoorten die tgv. een mogelijke grondwaterspiegeldaling in Zumpe zullen verdwijnen. Door de berekende grondwaterstandsdaling wordt verwacht dat ca. 195 van de 777 bekende soorten zullen verdwijnen. Omdat het vooral de kwetsbare soorten betreft zal de natuurwaardedaling vele malen hoger zijn.
 2. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1986. Oecologisch beheer met kostenbegroting van kleine landschapselementen, R.O.L. Ratum.
  Alle aanwezige kleine landschapselementen werden onderzocht (flora, structuur en oecologische infrastructuur). Voor elk element is oecologische beheer opgesteld en de kosten daarvan zijn begroot. Het beheer was gericht op verhoging van de structuur en op het verbeteren van de oecologische infrastructuur. G&G, Gaanderen. Natuur, Milieu en Faunabeheer, Den Haag
 3. Giesen Th.G. & M.H.J. Geurts, jan. 1987. Oprichting en eindredactie van het tijdschrift ‘Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers’ in samenwerking met het Staring Instituut. Het eerste regionale natuurtijdschrift in Nederland met als doel de onderzoekers en het publiek dichter bij elkaar te brengen.
 4. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988 t/m 1990. Column ‘Boer en landschap’ in de uitgave de ‘Agraaf’
      Onderhoud van houtwallen en singels
      Steenuil zoekt eenvoudige broedplaatsen
      Winter moeilijk voor kerkuilen
      Weinig nestgelegenheid voor de torenvalk
      Gewone vogelmelk, vroeg bolgewas in weilanden en bermen
      Padden trekken drie keer door ons land
      Zwaluwen zijn levende vliegenvangers
      Timpen ideaal voor vlinders
      Waterdieren op het water
      Houtwallen opnieuw belangrijk in landbouw
      Oost-Nederland geliefd bij trekvogels
      Plenteren geeft regelmatige houtopbrengst
      Heksen en plantennamen
      Roeken nestrovers of juist nuttig?
      Hoogstamboomgaarden
      Weidevogels en weidebeheer
      Na zeven jaar onderhoud een echt bos
      Nitraat, wat is dat eigenlijk
      Kwel en fosfaat
      Sleedoorn voorloper van onze pruimen
      Plantenrijkdom en graslanden
      Twee vormen van de zwarte els en toch één boom!
      Kraanvogeltrek

 5. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988. Er op uit langs de Berkel bij Vreden. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(1): 28-31.
  Het fenomeen van een diep ingesneden beekbedding wordt beschreven.
 6. Betrokkenheid bij het proces om de Zumpe als beschermd natuurmonument aan te wijzen.
 7. Consulentschap Natuur-, Milieu en Faunabeheer, Arnhem, 1988. De Zumpe, een natuurmonument als buur. G&G, Gaanderen.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(3): 77-83.
  Voorlichtingsbrochure ter gelegenheid van de informatieavond voor alle aanwonenden van de aanwijzing van de Zumpe als Beschermd Natuurmonument. Natuur, Milieu en Faunabeheer, Den Haag
 8. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988. Er op uit langs landgoed en wuivend graan. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(3): 84-89.
  Het grensgebied met Duitsland, waar de Oude IJssel ons land binnenkomt, is landschappelijk zeer de moeite waard. Een beschrijving van de geologie, flora en fauna en het landschap.
 9. Giesen, Th. G. & M.H.J. Geurts, 1988. De houtwal verdient eerherstel.
  AGRADO-bijlage De Gelderlander.
 10. Wagenvoort, J., 1989 (m.m.v. Th.G. Giesen). Singel of bosjes in broekgronden? Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 3(2): 34-41.
  Een voorstel om bij de herinrichting van de Winkelshoek tussen Doetinchem en Wittenbrink niet de vanouds aanwezige, zeer lange singels aan te planten, maar daarvoor in de plaats bosjes met dezelfde oppervlakte.
 11. Stortelder, A.H.F. & B. Wartena, 1992. Veenwoud. Van gaten naar bulten. G&G, Gaanderen/Stichting Face.
 12. Giesen & Geurts, 1996. Uitbreiding van de camping ‘De Marshoeve’ ecologisch bekeken. G&G, Ulft. Camping ‘De Marshoeve’, Loenen.
 13. Corporaal, A. & A.H.F. Stortelder, 2001. Kansen voor natuur binnen Losser. Achtergrond document Natuur. Alterra rapport 364.
 14. Giesen & Geurts, 2002. Evaluatie WCL beleid natuur en landschap in het WCL Winterswijk. G&G, Ulft/WCL-Winterswijk.
 15. Giesen & Geurts, 2002. De betekenis van fysische en chemische wateranalyses. G&G, Ulft/Flyer Staatsbosbeheer, Gelderland.
 16. Giesen & Geurts, 2003. Onderzoek flora en fauna van de bouwlocatie Hofstraat en het Stadskerkhof. G&G, Ulft/Dales Sinderen.
 17. Giesen, Th.G., 2008. Mangrove forest at the Pranburi estuary. G&G, Ulft. Anantara Resort, Hua-Hin.