ua-101523866-2
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Fosfaatverzadiging

De fosfaat- en basentoestand van de bodem in de Hooilanden in Binnenveld-oost 2004, met plagadvies.De fosfaat- en basentoestand van de bodem in de Hooilanden in Binnenveld-oost 2004, met plagadvies.De fosfaat- en basentoestand van de bodem in de Hooilanden in Binnenveld-oost 2004, met plagadvies.

Giesen & Geurts, 2004.

In De Hooilanden (Binnenveld-Oost bij Veenendaal) zijn in 2001 en 2002 twee percelen geplagd. In de jaren daarna is na een explosieve uitbreiding van wilg, ook veel Pitrus verschenen. De beheereenheid voorzag grote moeilijkheden van het beheer van de resterende percelen die in 2004 zouden worden geplagd. Om deze eventuele problemen voor te kunnen zijn, heeft Staatsbosbeheer Regio Gelderland laten onderzoeken wat de trofiegraad van de bovengrond en ondergrond is en hoe de nalevering van fosfaat zich ontwikkelt.

Download 1,7mB pdf.

De fosfaat- en basentoestand
van de bodem van percelen langs
de Groenlose Slinge bij Beltrum,
met plagadvies.De fosfaat- en basentoestand van de bodem van percelen langs de Groenlose Slinge bij Beltrum, met plagadvies.De fosfaat- en basentoestand van de bodem van percelen langs de Groenlose Slinge bij Beltrum, met plagadvies.

Giesen & Geurts, 2005.

In de omgeving van Beltrum, langs de Groenlose Slinge, liggen enkele landbouwgronden, die zijn aangewezen voor natuurontwikkeling. In het kader van de ruilverkaveling Beltrum-Eibergen wordt voor deze percelen een inrichtingsplan opgesteld. Het betreft een aantal maïsakkers en graslanden links en rechts van de Slinge. Om na te gaan of in deze percelen natuurontwikkeling een kans heeft, werd onderzocht wat de voedings- en de basentoestand van de bovengrond is. Door de Dienst Landelijk Gebied wordt gedacht aan de ontwikkeling van dotterbloemhooiland en aan de rechterzijde van de Slinge een retentiebekken.

Download 2,4mB pdf.

De fosfaattoestand van de bodem
in de BreedbroekenDe fosfaattoestand van de bodem in de BreedbroekenDe fosfaattoestand van de bodem in de Breedbroeken.

Giesen & Geurts, 2007.

Binnen het landinrichtingsgebied Weerijs (Noord-Brabant) ligt het gebied de Breedbroeken. De vegetatie van de Breedbroeken bestaat nu voor een groot deel uit de triviale graslandgemeenschappen. In het kader van de natuurontwikkeling van het gebied zijn natuurdoeltypen opgesteld: vochtig schraalland en vochtig bloemrijk grasland. Vroeger is het gebied als hooiland in gebruik geweest, maar begin jaren zeventig is intensief agrarisch beheer begonnen. Sinds het gebied bij Staatsbosbeheer in eigendom is gekomen, is het beheer niet veranderd. Van Dienst Landelijk Gebied is de opdracht ontvangen de grond nader te onderzoeken op aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van de
beoogde natuurdoeltypen. Er werd onderzocht wat de fosfaattoestand van de bodem is en er werd onderzocht wat de verschralingsduur is en het effect van vernatten.

Download 1,9mB pdf.