ua-101523866-2
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Natuurontwikkeling op basis van fosfaatbeschikbaarheid

De fosfaat- en basentoestand van de bodem in percelen in Overijssel en GelderlandDe fosfaat- en basentoestand van de bodem in percelen in Overijssel en GelderlandDe fosfaat- en basentoestand van de bodem in percelen in Overijssel en Gelderland

Slangenburg, Koolmansdijk, Halse Heide, Heidenhoekse Vloed, Leeg’n Könningsstool en Voltherbroek

Giesen & Geurts, 2007. Inrichtingsmogelijkheden op basis van de fosfaat-en basenverzadiging. Ulft/DLG, Regio Oost, Zwolle/Arnhem.

De onderzochte agrarische gras- en akkerlanden verkeren in een voedselrijk stadium. Gezien het voedselrijke karakter van de huidige gras- en akkerlanden, is het de vraag of de opgestelde natuurdoeltypen haalbaar zijn. Om de doelen te
bereiken zal daarom een ander beheer moeten worden toegepast. Uitspraken worden gedaan op basis van bodemopbouw, fosfaat- en basentoestand en grondwatersituatie en kwaliteit.

 

Download 5mB pdf.

Bodemkartering Koolmansdijk met uitvoeringsadvies en kansrijkdom voor natuurherstel.Bodemkartering Koolmansdijk met uitvoeringsadvies en kansrijkdom voor natuurherstel.Bodemkartering Koolmansdijk met uitvoeringsadvies en kansrijkdom voor natuurherstel.

Giesen & Geurts, 2000. Ulft / Dienst Landelijk Gebied Gelderland LC Lievelde, Arnhem.

In de ruilverkaveling Lievelde wordt het bestaande deelobject Koolmansdijk versterkt. Een aantal van de omringende landbouwpercelen zullen ingericht worden ten behoeve van natuurontwikkeling en aan Staatsbosbeheer toegedeeld worden. De natuurontwikkeling is gericht op het realiseren, van kenmerkende terreincondities voor de ontwikkeling van (orchideeënrijk) blauwgrasland en daarnaast heischraalgrasland, natte en vochtige heide.
Een belangrijke factor in deze realisatie is de beëindiging van de drinkwaterwinning. Ook de aanpassingen in de lokale waterhuishouding moeten resulteren in hogere standen. Om snel een gunstige uitgangssituatie voor natuurontwikkeling te realiseren is gekozen voor het verwijderen van de bouwvoor, wat naast verschraling ook zal bijdragen aan een verbeterde waterhuishouding. Voordat tot uitvoering overgegaan wordt, moet een gebiedsdekkend inzicht verkregen worden in bodemopbouw en (verwachte) hydrologische omstandigheden. In dat kader is de in dit rapport beschreven bodemkartering uitgevoerd.

Download 2,8mB pdf.

De fosfaat- en basentoestand van de bodem in de Hooilanden in Binnenveld-oost 2004, met plagadvies.De fosfaat- en basentoestand van de bodem in de Hooilanden in Binnenveld-oost 2004, met plagadvies.De fosfaat- en basentoestand van de bodem in de Hooilanden in Binnenveld-oost 2004, met plagadvies.

Giesen & Geurts, 2004.

In De Hooilanden (Binnenveld-Oost bij Veenendaal) zijn in 2001 en 2002 twee percelen geplagd. In de jaren daarna is na een explosieve uitbreiding van wilg, ook veel Pitrus verschenen. De beheereenheid voorzag grote moeilijkheden van het beheer van de resterende percelen die in 2004 zouden worden geplagd. Om deze eventuele problemen voor te kunnen zijn, heeft Staatsbosbeheer Regio Gelderland laten onderzoeken wat de trofiegraad van de bovengrond en ondergrond is en hoe de nalevering van fosfaat zich ontwikkelt.

Download 1,7mB pdf.

De fosfaat- en basentoestand
van de bodem van percelen langs
de Groenlose Slinge bij Beltrum,
met plagadvies.De fosfaat- en basentoestand van de bodem van percelen langs de Groenlose Slinge bij Beltrum, met plagadvies.De fosfaat- en basentoestand van de bodem van percelen langs de Groenlose Slinge bij Beltrum, met plagadvies.

Giesen & Geurts, 2005.

In de omgeving van Beltrum, langs de Groenlose Slinge, liggen enkele landbouwgronden, die zijn aangewezen voor natuurontwikkeling. In het kader van de ruilverkaveling Beltrum-Eibergen wordt voor deze percelen een inrichtingsplan opgesteld. Het betreft een aantal maïsakkers en graslanden links en rechts van de Slinge. Om na te gaan of in deze percelen natuurontwikkeling een kans heeft, werd onderzocht wat de voedings- en de basentoestand van de bovengrond is. Door de Dienst Landelijk Gebied wordt gedacht aan de ontwikkeling van dotterbloemhooiland en aan de rechterzijde van de Slinge een retentiebekken.

Download 2,4mB pdf.

De fosfaattoestand van de bodem
in de BreedbroekenDe fosfaattoestand van de bodem in de BreedbroekenDe fosfaattoestand van de bodem in de Breedbroeken.

Giesen & Geurts, 2007.

Binnen het landinrichtingsgebied Weerijs (Noord-Brabant) ligt het gebied de Breedbroeken. De vegetatie van de Breedbroeken bestaat nu voor een groot deel uit de triviale graslandgemeenschappen. In het kader van de natuurontwikkeling van het gebied zijn natuurdoeltypen opgesteld: vochtig schraalland en vochtig bloemrijk grasland. Vroeger is het gebied als hooiland in gebruik geweest, maar begin jaren zeventig is intensief agrarisch beheer begonnen. Sinds het gebied bij Staatsbosbeheer in eigendom is gekomen, is het beheer niet veranderd. Van Dienst Landelijk Gebied is de opdracht ontvangen de grond nader te onderzoeken op aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van de
beoogde natuurdoeltypen. Er werd onderzocht wat de fosfaattoestand van de bodem is en er werd onderzocht wat de verschralingsduur is en het effect van vernatten.

Download 1,9mB pdf.

Bodemonderzoek in het stroomgebied van de BrunninkhuizerbeekBodemonderzoek in het stroomgebied van de BrunninkhuizerbeekBodemonderzoek in het stroomgebied van de Brunninkhuizerbeek
Onderzoek naar de bodemopbouw, fosfaat- en basentoestand ten behoeve van
een integraal inrichtingsplan voor het stroomgebied van de Brunninkhuizerbeek

In het stroomgebied van de Brunninkhuizerbeek in noordoost Overijssel, is in 2006 onderzoek aan de bodem uitgevoerd. Het doel hiervan was het vaststellen van herstelmogelijkheden van vegetatie die gebonden is aan fosfaatarme omstandigheden, na het beëindigen van landbouwkundig gebruik van een groot aantal percelen in het stroomgebied. Om na te gaan of, en zo ja tot hoe diep eventueel geplagd zou moeten worden, zijn boringen verricht om o.a. de dikte van de
bouwvoor te bepalen. Van een aantal profi elen is de fosfaat- en basentoestand onderzocht.

De fosfaat- en basentoestand van de bodem van een perceel langs de BuurserbeekDe fosfaat- en basentoestand van de bodem van een perceel langs de BuurserbeekDe fosfaat- en basentoestand van de bodem van een perceel langs de Buurserbeek
Inrichtingsmogelijkheden op basis van de fosfaat- en basenverzadigingInhoud

Giesen & Geurts, 2008. Ulft. Waterschap van Rijn en IJssel in Doetinchem.

Langs de Buurserbeek, bij de Koekoeksbrug, ligt een perceel grasland van ca. 1 ha. van het Waterschap Rijn en IJssel, dat door de Provincie Overijssel is aangewezen als nieuwe natuur. De vegetatie van dit perceel bestaat nu uit matig ontwikkelde gemeenschappen uit de Molinietalia met o.a. Veldrus. Het plan is de bovengrond van dit perceel af te graven, om zodoende een goed ontwikkeld schraallandvegetatie te ontwikkelen. Tevens zal het perceel dienst doen als
retentieperceel.

 

Download 1,3 mB pdf.

De fosfaattoestand van de bodem in de CatspolderDe fosfaattoestand van de bodem in de CatspolderDe fosfaattoestand van de bodem in de Catspolder
Invloed van vernatting op de beschikbaarheid van fosfaat op basis van de fosfaatverzadiging

Giesen & Geurts, 2007. Ulft. DLG Leeuwarden.

In de ROM gebiedsvisie ‘Beekdal Linde’ zijn plannen ontwikkeld voor de EHS langs de Linde. De Catspolder staat daarin genoemd als te ontwikkelen meestromende polder. Volgens de plannen zal de polder onder water worden gezet met een wisselend waterpeil. Omdat vernatten en inundatie veranderingen in de fosfaathuishouding tot gevolg hebben, is het zaak een inschatting te maken van de fosfaatverzadiging van de gronden en van het fosfaat dat mobiel wordt bij vernatting. Aangezien de Catspolder in contact komt met Lindewater, is de kwaliteit hiervan ook van belang. Van het gehele systeem wordt niet verwacht dat na vernatting schrale omstandigheden zullen ontstaan.
Daartoe is de bodem nader onderzocht op aspecten die van belang zijn voor de te ontwikkelen omstandigheden.

Download 3,8 mB pdf.

 

De fosfaattoestand van de bodem in de Galdersche HeideDe fosfaattoestand van de bodem in de Galdersche HeideDe fosfaattoestand van de bodem in de Galdersche Heide
Inrichtingsmogelijkheden op basis van de fosfaatverzadiging

Giesen, Th.G. & J.G. Vrielink, 2007. BBV-Vrielink, Bennekom/Giesen & Geurts, Ulft/DLG, Tilburg.

Binnen de Galdersche Heide liggen percelen, waarvan de vegetatie nu voor een groot deel uit de triviale graslandgemeenschappen en maïsakkers bestaan.
In het kader van de natuurontwikkeling van het gebied zijn natuurdoeltypen opgesteld: droge en vochtige heide. Van deze percelen is de grond nader onderzocht op aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van de beoogde natuurdoeltypen. Hiertoe is veldwerk verricht, met grondboringen, om het bodemtype vast te leggen en de dikte van de voedselrijke bouwvoor te bepalen. Van een aantal profielen werd op 2-3 diepten de fosfaattoestand onderzocht. In het noordelijke deel werd de bodem gekarteerd ten behoeve van plannen deze percelen af te graven. In het zuidelijke deel werden alleen bodemmonsters onderzocht ten behoeve van verschralingsplannen.

Download 1,5 mB pdf.

De fosfaat- en basentoestand van de bodem in percelen bij het HondevenDe fosfaat- en basentoestand van de bodem in percelen bij het HondevenDe fosfaat- en basentoestand van de bodem in percelen bij het Hondeven
Onderzoek naar de bodemopbouw, de fosfaat- en basentoestand ten behoeve van het project ‘Antiverdroging Landgoederen’

Giesen & Guetrs, 2008. Ulft. Waterschap Regge en Dinkel, Almelo.

In noordoost Twente ligt, ten westen van Tubbergen, het Hondeven. In 2006 en in 2008 is onderzoek aan de bodem van enkele percelen rondom het Hondeven uitgevoerd. Het doel hiervan was het vaststellen van herstelmogelijkheden van vegetatie die gebonden is aan fosfaatarme omstandigheden, na het beëindigen van landbouwkundig gebruik. Om na te gaan of, en zo ja, tot hoe diep eventueel geplagd zou moeten worden, zijn boringen verricht om o.a. de dikte van de
bouwvoor te bepalen. Van een aantal profielen is de fosfaat- en basentoestand onderzocht.

Download 1,8 mB pdf.

Bodemonderzoek in terreinen bij de Mosbeek, Oude Luttikhuis,
de Braamberg en het HondevenBodemonderzoek in terreinen bij de Mosbeek, Oude Luttikhuis, de Braamberg en het HondevenBodemonderzoek in terreinen bij de Mosbeek, Oude Luttikhuis,
de Braamberg en het Hondeven
Onderzoek naar de bodemopbouw, fosfaat- en basentoestand ten behoeve van de projecten ‘Terug naar de bron’ en ‘Antiverdroging landgoederen’.

Giesen & Geurts, 2006. Ulft. Waterschap Regge en Dinkel Almelo.

In noordoost Twente, in de driehoek Tubbergen-Vasse-Ootmarsum, is in 2006 onderzoek aan de bodem van terreinen bij de Mosbeek, Oude Luttikhuis, de Braamberg en het Hondeven uitgevoerd. Het doel hiervan was het vaststellen van herstelmogelijkheden van vegetatie die gebonden is aan fosfaatarme omstandigheden, na het beëindigen van landbouwkundig gebruik. Om na te gaan of, en zo ja tot hoe diep eventueel geplagd zou moeten worden, zijn boringen verricht om o.a. de dikte van de bouwvoor te bepalen. Van een aantal profielen is de fosfaat- en basentoestand onderzocht. Van het terrein bij het Hondeven is de bodem gekarteerd.
Download 6mB pdf.

De fosfaattoestand van
de bodem in de MotketelDe fosfaattoestand van de bodem in de MotketelDe fosfaattoestand van de bodem in de Motketel (Kroondomeinen bij Vaassen)
Vastlegging van de uitgangssituatie op basis van de fosfaatverzadiging

Giesen & Geurts,2001. Ulft. Bosgroep Midden Nederland, Ede.

De Motketel is een graslandterrein op een oostelijke glooiing van de Veluwse stuwwal. Het is de bedoeling het grasland in te richten als natte schraallanden met overgangen naar vochtig struweel en bos. De vegetatie van deze percelen bestaat nu uit matig ontwikkelde, verruigde graslandgemeenschappen veelal met Pitrus dominantie.
Op de boorlocaties is het bodemtype en de humusvorm vastgelegd en de dikte van de voedselrijke bouwvoor bepaald.  Onderzocht werd wat de actuele fosfaatverzadiging van de bodem op verschillende diepten is en er werd aangegeven welk beheer noodzakelijk zal zijn om het gestelde doel te halen. Grondwater uit de boorgaten werd op enkele, fosfaat
gerelateerde, parameters onderzocht.

Download 1,4mB pdf.

De fosfaat- en basentoestand van de bodem in het Renkumse beekdalDe fosfaat- en basentoestand van de bodem in het Renkumse beekdalDe fosfaat- en basentoestand van de bodem in het Renkumse beekdal
Inrichtingsmogelijkheden voor het natuurontwikkelingsgebied Renkumse beekdal op basis van de fosfaat- en basenverzadiging

Giesen & Geurts, 2006. Ulft. Staatsbosbeheer, Deventer.

De graslanden van het Renkumse beekdal verkeren al sinds de laatste vegetatiekartering (Giesen & Geurts, 1991) in een Witbol/Pitrus stadium. Sindsdien is het beheer gericht op verschralen door maaien en afvoeren. Om het doel ‘vochtig schraalgrasland’ te bereiken zal daarom een ander beheer moeten worden toegepast. Van de voedselrijkdom van de graslanden in de huidige toestand is weinig bekend, maar verwacht wordt dat matig voedselrijke tot voedselrijke omstandigheden nu de boventoon zullen voeren. Omdat voor de natuurdoeltypen voedselarme(re) omstandigheden van de bodem zullen zijn vereist, was het van belang de trofietoestand van de bodem in kaart te brengen. Ook was het van belang te onderzoeken of (basenrijk) grondwater aan maaiveld komt. De basenbezetting van de wortelzone bepaalt immers mede welke vegetatie zich zal vestigen.

Download 5mB pdf.

De fosfaattoestand van de bodem van EHS-percelen bij de SchaopedobbeDe fosfaattoestand van de bodem van EHS-percelen bij de SchaopedobbeDe fosfaattoestand van de bodem van EHS-percelen bij de Schaopedobbe
Vastlegging van de uitgangssituatie op basis van de fosfaatverzadiging

Giesen & Geurts, 2010. Ulft. DLG, Friesland.

Het plangebied voor de landinrichting Oosterwolde, Esloo-Appelscha, omvat een zevental EHS-percelen grasland en bouwland bij de Schaopedobbe, waarvan het o.a. de bedoeling is ze in te richten als bloemrijk en heischraal grasland en heide. De vegetatie van deze percelen bestaat nu uit verstoorde graslandgemeenschappen en akkers. De percelen zouden de samenhang met de aangrenzende heide moeten vergroten, waardoor ze beter in de EHS passen. Daartoe werd de grond nader onderzocht op aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van de beoogde natuurdoeltypen. Met de resultaten wordt de uitgangssituatie van de fosfaattoestand vastgelegd. Het bodemtype werd vastgelegd en de dikte van de voedselrijke bouwvoor bepaald. Van een aantal profielen werd de fosfaat- en basentoestand onderzocht. Onderzocht werd wat de actuele fosfaatverzadiging van de bodem op verschillende diepten is en er werd aangegeven welk beheer noodzakelijk zal zijn om het gestelde doel te halen.

Download 1,5mB pdf.

De fosfaattoestand van de bodem in de Binnenpolder van Terheijden en het TurfvenDe fosfaattoestand van de bodem in de Binnenpolder van Terheijden en het TurfvenDe fosfaattoestand van de bodem in de Binnenpolder van Terheijden en het Turfven

Giesen & Geurts, 2005. Ulft. Staatsbosbeheer Directie Zuid Regio 7 West-Brabant.

Door het streefbeeld voor de Binnenpolder ontstaat de vraag of na plaggen van de veraarde veenlaag ook werkelijk de vereiste fosfaattoestand wordt bereikt. Als streefvegetatie werd in Ertsen e.a. (2003) o.a. genoemd: Klasse der kleine zeggen (Parvocaricetea), Verbond van zwarte zegge (Caricion nigrae), Blauwgrasland (Cirsio dissecti-Molinietum), Veldrusassociatie (Crepido-Juncetum acutiflori), Dotterverbond (Calthion palustris). Voordat verdere plagwerkzaamheden worden uitgevoerd is onderzoek aan de fosfaattoestand van de bodem daarom wenselijk. Vooral de fosfaattoestand van de, na plaggen, dagzomende laag is van belang.

Download 1mB pdf.

De kans op nalevering van fosfaat uit de
bodem in een in te richten biozoneDe kans op nalevering van fosfaat uit de bodem in een in te richten biozoneDe kans op nalevering van fosfaat uit de bodem in een in te richten biozone
Onderzoek op basis van de fosfaatverzadiging

Giesen & Geurts, 2007. Ulft. Grontmij Houten.

Een graslandperceel ten noorden van RWZI Ootmarsum wordt ingericht voor de functie natuur/waterzuivering. Gezuiverd water zou in dit perceel weer tot ‘leven’ gebracht moeten worden. Omdat het gaat om een landbouwperceel en het vermoeden bestaat dat de bodem veel fosfaat bevat, is het van belang de fosfaattoestand nader te onderzoeken. Het is niet gewenst dat fosfaat vanuit de bodem wordt nageleverd, waardoor de functie ‘natuur’ in gevaar komt.
Grondmonsters werden nader onderzocht op de fosfaattoestand en de gevonden waarden geinterpreteerd naar fosfaatnalevering en
natuurontwikkeling.

Download 0,8mB pdf.

De fosfaat- en basentoestand van de bodem langs de Enkele WierickeDe fosfaat- en basentoestand van de bodem langs de Enkele WierickeDe fosfaat- en basentoestand van de bodem langs de Enkele Wiericke
Zuidzijderpolder, Polder Reeuwijk, Polder Oukoop en Negen Viertel (Zuid-Holland)

Giesen & Geurts, 2006. Ulft. Dienst Landelijk Gebied Regio West, Den Haag

In het kader van de herinrichting Driebruggen wordt gewerkt aan de invulling van een robuste ecologische verbindingszone langs de Enkele Wiericke. Hiertoe zijn gronden vrijgemaakt voor natuurontwikkeling. Van deze gronden is echter niet bekend of ontwikkeling van beoogde natuurdoeltypen verwezenlijkt kan worden. Nader onderzoek aan grond en (grond)water is nodig.
Grond en grondwater zijn nader onderzocht op aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van de beoogde natuurdoeltypen. Hiertoe is veldwerk verricht, met grondboringen om het bodemtype vast te leggen en de dikte van de veraarde veenlaag te bepalen. Van een aantal profielen werd op twee diepten de fosfaat- en basentoestand onderzocht.

Download 4,7mB pdf.

De fosfaat- en basentoestand van de bodem in percelen langs de Telefoonweg
Inrichtingsmogelijkheden voor agrarische percelen in Renkum op basis van de fosfaatverzadiging