ua-101523866-2
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Vegetatie karteringen

Vegeattiekartering van de Zumpe 1989/1999Vegeattiekartering van de Zumpe 1989/1999Vegetatiekartering van De Zumpe 1998-1999
Met een speciaal hoofdstuk over mossen

Giesen, Th.G. & M.M.A. Oonk, m.m.v. K.W. van Dort, 2000.

In opdracht van Staatsbosbeheer, Regio Gelderland is in 1998-1999 een vegetatiekartering schaal 1: 5.000 uitgevoerd in het natuurmonument ‘De Zumpe’ (Gem. Doetinchem) volgens het ‘Draaiboek Vegetatiekartering 1993’ en ‘Eisen Vegetatiekartering’ van Staatsbosbeheer.
In het centrale deel van het gebied komen broekbossen voor; daar omheen liggen graslanden. Verspreid komen moerasvegetatie, watervegetatie, ruigte en struwelen voor. Speciale aandacht is geschonken aan de mosvegetatie (door Klaas van Dort).

 

Bekijk rapport

Onderzoek naar effecten van
hydrologische veranderingen
in de ZumpeOnderzoek naar effecten van hydrologische veranderingen in de ZumpeOnderzoek naar effecten van hydrologische veranderingen in de Zumpe.
Vegetatie, humusprofiel en grondwaterkwaliteit.

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 2008

Om de effecten van hydrologische veranderingen in het natuurreservaat de Zumpe, ten oosten van
Doetinchem, te achterhalen is een onderzoek uitgevoerd, waar een vegetatiekartering volgens de Staatsbosbeheer
methode deel van uitmaakte. Verder zijn diverse abiotische metingen uitgevoerd die geschikt
waren om toename van kwel te indiceren. Die metingen betroffen de EGV en pH van de bovengrond,
de humus typering, grondwaterkwaliteit en kwelindicatoren.

 

Download 4mB pdf

Vegetatiekartering van
het Staatsbosbeheerobject
Twello
2002Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Twello 2002Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Twello 2002

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 2003.

Het object Twello bestaat voornamelijk uit kleine landschapselementen. Sommige bospercelen bestaan al sinds begin vorige eeuw; één bosje is na 1991 opnieuw op een oude boslocatie aangeplant en de meeste bosjes zijn na 1991 op nieuwe locaties aangeplant.
In de ondergroei van de bosjes is het verschil in ouderdom van het bos goed terug te zien; het aantal boskruiden vermindert vanaf de oude bossen (B1; Pruno-Fraxinetum) via de beplanting op oude boslocatie (B2; rompgemeenschap
van het Circaeo-Alnenion) naar beplantingen op nieuwe locaties (ook B2) waar nog maar weinig boskruiden voorkomen. Het bleek in dit opzicht ook belangrijk te zijn welke boomsoort is aangeplant. Onder Zomereik op nieuwe locaties groeit nauwelijks iets, terwijl onder vergelijkbare omstandigheden onder Gewone es al boskruiden aanwezig zijn. Op de oude boslocatie (afd. 1m) is Zomereik aangeplant; ook daar zijn boskruiden aanwezig.

Download 2,7mB pdf.

Vegetatiekartering van het
Staatsbosbeheerobject Epe
2002
Het Paalveen en de heide bij SchaverenVegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Epe 2002 Het Paalveen en de heide bij SchaverenVegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Epe 2002.
Het Paalveen en de heide bij Schaveren

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 2003.

Het Paalveen bestaat uit een natte heidevegetatie met gemeenschappen uit de Oxycocco-Sphagnetea en de Scheuchzerietea in een laagte die afwatert op de Paalbeek. De laagte is omringd door bos.
Schaveren bestaat uit droge heidevegetatie met gemeenschappen uit de Calluno-Ulicetea op stuifduinen. De droge heide is omringd door bos. De droge heide is plaatselijk verbost en vergrast, maar bij grote delen is dat niet het geval; op open plaatsen in de heide komen korstmossen voor. Het bos is open en behoort tot het Hyperico pulchri-Melampyretum pratensis. De zoomvegetatie kan worden uitgebreid door kapbeheer.

 

Download 2mB pdf.

Vegetatiekartering van het
Staatsbosbeheerobject
Nijbroek
2002
De Meijntjes en De Bokkerij.Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Nijbroek 2002 De Meijntjes en De Bokkerij.Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Nijbroek 2002.
De Meijntjes en De Bokkerij.

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 2003.

De Meijntjes is een broekboscomplex in voormalige tichelgaten. In De Bokkerij liggen enkele graslandjes. De Meijntjes bestaat voor een deel uit open water met Witte waterlelie en/of Gele plomp. Onderwatervegetatie is niet (meer) aanwezig. In de ondiepe delen van de tichelgaten heeft zich een moerasbegroeiing gevestigd, met Kleine lisdodde en Riet. In de Meijntjes komt de bosontwikkeling op gang die is ingezet met de verlanding van de kleiputten.

In het grasland in De Bokkerij treedt ook basenrijke kwel op en kan zich met verschralingsbeheer ontwikkelen tot Kamgrasland.

 

Download 1,8mB pdf

Onderzoek aan
bodem en biomassa na de chopperproef in de Amsterdamse Waterleidingduinen
2003Onderzoek aan bodem en biomassa na de chopperproef in de Amsterdamse Waterleidingduinen 2003Onderzoek aan bodem en biomassa na de chopperproef in de Amsterdamse Waterleidingduinen 2003

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 2003.

In het najaar van 2002 is door de opdrachtgever een proef met beheermaatregelen uitgevoerd, om herstel van schrale duingraslanden te bewerkstelligen. Hiertoe is ca. 4 ha terrein gechopperd tot 5 cm diepte. Op de onderzoekslocaties in het Rozenwaterveld en het infiltratiegebied (Westerveld en Klein Zwarteveld) is in de plotjes door anderen de vegetatie opgenomen en op dezelfde plaatsen is door ons, net buiten het plotje, de bodem tot 40 cm diepte beschreven en de eerste 5 cm bemonsterd (minerale deel). De pH-KCl van dit bodemmonster is op het laboratorium bepaald. De biomassa is verzameld en het drooggewicht is bepaald. De biomassa is verdeeld in levende hogere planten (zaadplanten), levende mossen, dode vegetatie en strooisel.

Download 1,5mB pdf